Du er her: Forsiden | Studier / Rekruttering | Skolepermen | Kapitler i skolepermen

Kapitler i skolepermen

Historikk
Mennesket er avhengig av vann! Nå og til alle tider. I gamledager ble vannet først og fremst hentet direkte fra bekker, elver og andre ferskvannsforekomster. Menneskene lærte seg tidlig kunsten å bygge brønner, men det var først ved større samlinger av mennesker i tettbebyggelser og byer de mer primitive innretninger til vannforsyning ble erstattet av mer utviklede forsyningsanlegg.
Les mer og se på aktuelle illustrasjoner
 

Vann - spiren til nytt liv
«Uten mat og drikke duger helten ikke» er det et ordtak som lyder. Alle vet at vann må vi ha for å leve. Vann er faktisk den viktigste kilden for liv. Uten dette grunnleggende element hadde det ikke eksistert liv i det hele tatt på jorden.
Les mer om dette emnet.
 

Drikkevannskilder
Drikkevann kan hentes både fra overflatevann- og grunnvannsforekomster. Vann som samler seg i bekker, elver, tjern og innsjøer kalles med et fellesbegrep for overflatevann.
Les mer om dette drikkvannskilder. 
 

Drikkevann i Glitrekommunene
Drammen fikk sitt første vannverk i 1865 med Klopptjern som kilde. Senere fulgte Blektjern og andre vannkilder som dekket behovet for datidens vannforbruk. Opp gjennom årene ble det lagt inn vann i fler og fler hus, og behovet økte stadig. 
Les mer om vannforsyningen i regionen.
 

Vannkvalitet
Drikkevann må betraktes som et næringsmiddel. Når du skrur på kranen hjemme for å ta deg et glass vann, vil du at vannet skal smake godt, være luktfritt og ikke være helsefarlig å drikke. Glitrevannverket og kommunene kontrollerer drikkevannet sitt regelmessig for å sikre at vannet har god kvalitet.
Les mer om vannkvalitet.
 

Vannbehandling og vannrensning
Når det skal velges ut egnede drikkevannskilder, er det særdeles viktig å undersøke hvilke menneskelige aktiviteter som finnes i nedbørfeltet, og at det tas vannprøver for å kartlegge vannkvaliteten. Klarer en å finne en vannkilde som er lite utsatt for forurensninger og med god kvalitet, blir også vannbehandlingen og rensingen mindre omfattende. Vann som er rent fra naturens side, er også å foretrekke framfor vann som har gjennomgått omfattende rensing.

Når drikkevann skal behandles og renses, kan mange metoder brukes. Hvilken metode som velges er avhengig av vannkildens opprinnelige kvalitet.
Les om aktuelle behandlingsmetoder 
 

Vannbehandling i Drammensregionen
Vannet Glitre forsyner flest mennesker i Drammensregionen. Det er et vann som har et godt beskyttet nedbørfelt, og dette gjør at kravet til rensing av vannet før det går ut på nettet bare er siling og desinfisering med svak klorering.
Les mer om Glitre, de andre vannkildene og deres vannbehandling


Overvåking av vannkvalitet i Drammensregionen
Vann er et næringsmiddel på lik linje med mat forøvrig. Totalt forsyner Glitrevannverket ca 125 000 mennesker, og kvaliteten må sikres både ved at råvannet er så godt som mulig, og ved at renseprosessene fungerer tilfredsstillende.

Les mer om beskyttelse, prøvetaking og analyser
 

Myndigheter innen drikkevannsforvaltningen
Det er vannverkseieren som har ansvaret for at vi får nok drikkevann og at drikkevannet har god kvalitet. Mattilsynet er den viktigste myndigheten innen drikkevannsforvaltningen. Mattilsynet er godkjenningsmyndighet, og har ansvaret for å kontrollere (tilsynsansvar) at vannverkseierne følger bestemmelsene i lover og forskrifter, bl a Drikkevannsforskriften. I vår region har Mattilsynet distriktskontor i Drammen. Dette er underlagt regionkontoret i Bø.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt er statens rådgiverorgan innenfor drikkevannsforvaltningen, og har oversikt over alle vannverk i Norge med over 50 abonnenter tilknyttet.

Power point presentasjon med notater
Oversikt over presentasjonen, med lærerveiledning (notater)  

Elevoppgaver med laboratorieforsøk


Kart over hovedanlegg

 

 

 

 

 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte