Vannforsyning

Alle som er tilknyttet offentlig vannforsyning skal få drikkevann som er hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade eller ubehag. 

Vann og avløpsgebyrene skal være basert på et selvkostregnskap, det vil si at de kun skal dekke abonnentenes reelle forbruk. I tillegg til selve prisen for vann liter/sekund så skal det dekke drift og vedlikehold av den enorme infrastrukturen som trengs for å levere denne livsviktige samfunnstjenesten.

Vannforsyning, illustrasjon

Vannbehandling

Drammensregionen har nok og gode vannkilder, men for at vannet skal være trygt å drikke må det gjennom en vannbehandling. Å bygge vannbehandlingsanlegg er svært kostbart og omfattende, det er derfor viktig at vi kan utnytte eksisterende vannbehandlingsanlegg lengst mulig. 

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (siling), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Desinfeksjon

Ved desinfeksjon benyttes normalt klor, UV-stråling eller ozonering.

Klorering av vannet vil si at det tilsettes klor til vannet. Klor vil fjerne virus og bakterier godt, men er svakere mot parasitter. 

UV-stråling fjerner bakterier og parasitter svært godt, men er en litt svakere behandlingsform mot enkelte virus. 

UV-lys og klor fungerer godt sammen, og mange vannverk i vår region har begge desinfeksjonstrinnene.

Siling 

Ved å sile vannet fjernes humus (organisk materiale) og partikler. En viktig funksjon med siling er at desinfiseringen fungerer bedre etter at vannet er silt.  

Korrosjonskontroll

Lav pH påvirker rørsystemene. Ved å øke pH enten med natriumsilikat (vannglass) eller med et marmorfilter, tærer vannet mindre på rørene. Dette påvirker ikke drikkevannskvaliteten. 

 

Husvannmålere

Alle kommunene i GVD-samarbeidet har krav om installasjon av husvannmåler. I løpet av årene har det nå blitt nesten 100 prosent husvannmålerdekning.

Det gir oss en unik mulighet til å beregne spesifikt vannforbruk per person. Det sørger også for en rettferdig vannpris siden man da betaler for det man har brukt.

Dagens vannmålere må leses av manuelt, men etterhvert vil det bli installert elektroniske vannmålere som sender inn avlesningen automatisk.

Klimaendringer og vannkvalitet

Klimaendringene forventes å påvirke vannkvaliteten. Særlig vil fargetallet kunne endres. Varmere vintre gjør at periodene med frost er kortere og perioden med avrenning fra terrenget dermed lengre. Økt nedbørsmengder fører også til økt avrenning.

Avrenningen fører til utvasking av humus og andre myrstoffer som misfarger drikkevannskildene. Omfanget av dette varierer veldig mye, sannsynligvis på grunn av forhold i nedbørfeltet.