Lekkasjekontroll

Godt vann og nok vann er ingen selvfølge. Heller ikke hos oss. Selv i velutbygde og forholdsvis fuktige Drammensregionen må vi gjøre en innsats for å unngå vannmangel i fremtiden. Samarbeid om ett lekkasjekontrollteam er den mest omfattende akiviteten i GVD programmet. 

Målsettingen for GVD samarbeidet er at den totale vannproduksjonen ikke skal overgå produksjonen i 2004. Dette uavhengig av befolkningsvekst. For å klare det må lekkasjer finnes og tettes. 

I GVD samarbeidet er det 4 lekkasjekontrollører som aktivt reiser ut å leter etter lekkasjer. Hvor de skal lete baserer seg på analyse av vannforbruksdata fra ulike automatiske vannmålere. Dette arbeidet har vært så effektivt at vannproduksjonen ikke bare er stabilisert, men har gått kraftig ned. Likevel er det fortsatt ca 35 % av det produserte vannet som lekker ut, så her er det mer å gjøre. 

Aktiv lekkasjekontroll bidrar til at vannkildene holder i flere generasjoner. Vi sparer på en verdifull ressurs og unngår store innvesteringer i utbygging av nye vannkilder og vannbehandlingsanlegg. 

Samarbeid gir bedre effekt

Disse oppgavene kan håndteres på et faglig høyt nivå siden seks kommuner samarbeider om lekkasjekontroll og oppbygging av en hydraulisk modell. Lekkasjekontrollørene har opparbeidet seg høy kompetanse og i samarbeid med kommunene drives det effektiv lekkasjesøk. 

Lekkasjekontrollørene er utstyrt med hver sin spesialbygde bil som er fylt med avansert lytteutstyr.

Lekkasjekontrollstrategier

Lekkasjekontrollen går ut på å søke og påvise lekkasjer. Lekkasjen meldes inn til kommunen som så reparerer den. På bakgrunn av data som antall lekkasjer, type rør, alder på rør med mer, utarbeides det ledningsprioriteringskart. Kartet bidrar til at ledninger blir skiftet ut i rett rekkefølge. I Norge er det vanlig å ha høyt trykk på vannledningen på grunn av vår topografi. Redusert trykk vil gi redusert lekkasje, så dette er også en mulighet vi forsker på.

Sjekk selv for lekkasjer med husvannmåleren

Steng av alt vannforbruk på eiendommen. Da skal det ikke være noe bevegelse i husvannmåleren. Er det bevegelse, har man en lekkasje i huset. Rennende toaletter er en vanlig synder. Da er det bare å kontakte rørlegger.

Lekkasjesøk

Aktivt lekkasjesøk er vårt oppsøkende arbeid med å spore eksisterende lekkasjer på nettet. Lekkasjesøk er et skikkelig detektivarbeid, da de fleste lekkasjer aldri viser seg på overflaten. Som oftest vil vannet fra en lekkasje løpe langs vannledningen og bli drenert inn i avløps- eller overvannsnettet.

Det er installert et eget modelleringsverktøy for analyse av ledningsnettets tilstand og funksjon. Ledningsnettet deles inn i forbrukssoner for å skape oversikt og for å kunne prioritere områder hvor lekkasjeteamene skal arbeide. En forbrukssone kjennetegnes ved at vannet som føres til eller fra sonen kan måles. For å få til dette, er det bygget cirka 105 vannmålere.

Ledningsfornyelse

Tidligere har det vært vanlig å skifte ut vannledninger om kloakkrørene likevel skal skiftes ut, eller hvor veier eller gater skal utbedres. Nå skal vi i stedet skifte de vannledningene som lekker mest – uansett hvor de ligger.

I stedet for å grave opp hele ledningsstrekket kommer det stadig nye og bedre metoder innen ”no dig”-teknologi. Det vil si at nye rør kan trekkes under jorden uten at man må grave opp alt. Det innebærer store fordeler for publikum, næringsliv og trafikk.


Trykkreduksjon

Trykk er en vesentlig parameter, når lekkasjemengden fra ledningsnettet skal reduseres. Høyt trykk invirker både på antallet av lekkasjer og mengden av vann som tapes ved en lekkasje.

På grunn av store høydeforskjeller har vi ofte høyt vanntrykk i ledningsnettet. Noen ganger høyere enn nødvendig. Et normalt godt vanntrykk for husholdningsbruk ligger mellom 1,5 og 3 bar. Det er derimot ikke unormalt å oppleve vanntrykk i forsyningsnettet helt opp til 9 bar. GVD jobber med å identifisere områder/soner med høyt trykk som med enkle grep kan reduseres. Også variasjon i trykk er uønsket. Derfor skal trykkvariasjoner identifiseres og om mulig stabiliseres.

Meld fra om lekkasjer

Offentlig nett

Oppdager du lekkasje i veien eller annet sted utendørs, ta kontakt med din kommune.

Privat lekkasje

Lekkasjer lager lyd, så det er vårt beste hjelpemiddel ved lekkasjesøk. Om du alltid har sus i rørene hjemme, er det godt mulig at dette kan skyldes en lekkasje.

Du kan også bruke husvannmåleren din til å undersøke om du har lekkasje innendørs.