Organisering

Programstyret er øverste organ og vedtar hvilke aktiviteter GVD skal holde på med. GVD-samarbeidet ledes av et programstyre på 7 medlemmer – ett fra hver av de 6 kommunene samt ett medlem fra Glitrevannverket. 

Programstyret har et overordnet ansvar for fremdrift og resultater. Frem til og med 2021 ligger Felles hovedplan for kommunene i Drammensregionen 2010–2021 til grunn aktivitetene. 

Kompetanseutvikling

En betydelig styrke ved GVD-samarbeidet er muligheten til å utveksle erfaringer og gode faglige råd på tvers av kommunegrensene. Dette foregår til en stor grad i nettverkene. Her deltar en representant fra hver virksomhet, og det utpekes en leder av nettverket blant disse. Enkelte nettverk har også engasjert en rådgiver for faglig råd og som pådriver. 

Nettverkene: 

 • VA-norm
 • Sikkerhet og beredskap
 • Husvannmålere
 • Gebyr, abonnement
 • Informasjon
 • Drift avløpsanlegg
 • VA-GIS nettverket
 • Aktivt lekkasjekontroll
 • Vannkvalitet

Påvirkning og synlighet 

Ved å ha felles informasjonskampanjer og felles informasjons materiell har samarbeidet en større mulighet til å påvirke innbyggernes adferd vedrørende en mer bærekraftig vannressursforvaltning. Sammen skal vi styrke tilliten og omdømme til vannbransjen i lokalsamfunnet. Det er prosjektkoordinator i samarbeid med Informasjonsnettverket som leder kommunikasjonsarbeidet.

Tjenesteutvikling – prosjekt 

Når kommunene i samarbeidet har en felles utfordring kan programstyret vedta at det settes av folk og midler for å løse det i fellesskap. Flere utredningsarbeider og konkurransegrunnlag for innkjøp er gjennomført i fellesskap. 

Driftstøtte, kart og analyse  

Her finner du mer informasjon om:

Medlemmer i programstyret:

 • Marius Asheim, Glitrevannverket, leder
 • Kari Ekerholt, Asker kommune, nestleder
 • Vidar Gustavsen, Lier kommune
 • Live Johannessen, Drammen kommune
 • Vegard Knutsen, Øvre Eiker kommune
 • Tomm Kristiansen, Modum kommune
 • Jørgen Andersen, Holmestrand kommune