Analyse

Det er installert et eget dataverktøy (datamaskiner og programvare) for overvåking og analysering av vann-nettet i hver kommune.

Målet med denne delen av prosjektet er å etablere et verktøy som skal benyttes til å analysere og karakterisere vannledningsnettets tilstand og funksjon. Et vesentlig tiltak i dette er etablering av en online modell for vannledningsnettet. I sammenheng med lekkasjesøk skal dette verktøyet spesifikt benyttes til å etablere forbrukssoner, holde styr på vannbalanser og identifisere områder med stort vanntap.

For å oppnå dette skal det utvikles og etableres en datamodell i 3 elementer:

  • Et felles GIS-system for kommunene og Glitrevannverket
  • Et modelleringsverktøy for analyse av nettets hydrauliske tilstand og funksjon
  • Et modelleringsverktøy som kan gi løpende informasjon for utvalgte parametre

GIS-gruppens primære mål er å etablere en felles hydraulisk modell for vannledningsnettet. Gjennom samarbeidet har det dog vist seg at det også finns flere andre relevante oppgaver, som med fordel kan løses i regi av denne arbeidsgruppen.

Informasjonssystem

Sonevannmålerne genererer store datamengder som analyseres i et felles informasjonssystem (VA-GIS system) for hele regionen. Kontrollsystemet henter data fra vannmålere på vannledningsnettet.

Målinger av vannmengder og trykk fra alle kommuner samles i et lekkasjeanalyse-program sentralt hos Glitrevannverket. Da kan en løpende overvåke vannforbruket i de etablerte forbrukssoner. Tilsvarende oversikt finnes også i hver kommune. Spesielt er nattforbruket interessant fordi dette som oftest er tilnærmet lik lekkasjetapet siden det brukes minimalt med vann om natten.
Systemet viser også aktuelle nøkkeltall fra de ulike sonene. Med utgangspunkt i ledningskartverket, de registrerte forbruksdata og driftskontrollsystemet, etableres det en hydraulisk modell.

Modellen er ”online”, dvs at det fortløpende hentes data fra driftskontrollanleggene. Systemet vil kunne vise status for lekkasje i siste periode (døgn, uke, måned, år). Modellen kan da benyttes til kapasitetsberegninger, hendelsesanalyse og planlegging av tiltak.