Analyse

Det er installert et eget dataverktøy (datamaskiner og programvare) for overvåking og analysering av vann-nettet i hver kommune.

Målet med denne del av prosjektet er å etablere et verktøy som skal benyttes til å analysere og karakterisere vannledningsnettets tilstand og funksjon. Et vesentlig tiltak i dette er etablering av en online modell for vannledningsnettet. I sammenheng med lekkasjesøk skal dette verktøyet spesifikt benyttes til å etablere forbrukssoner, holde styr på vannbalanser og identifisere områder med store vanntap.

For å oppnå dette skal det utvikles og etableres en datamodell i 3 elementer:

  • Et felles GIS-system for kommunene og Glitrevannverket
  • Et modelleringsverktøy for analyse av nettets hydrauliske tilstand og funksjon
  • Et modelleringsverktøy som kan gi løpende informasjon for utvalgte parametre

GIS-gruppens primære mål er å etablere en felles hydraulisk modell for vannledningsnettet. Gjennom samarbeidet har det dog vist seg at det også finns flere andre relevante oppgaver, som med fordel kan løses i regi av denne arbeidsgruppen.

Informasjonssystem

Sonevannmålerne genererer store datamengder som analyseres i et felles informasjonssystem (VA-GIS system) for hele regionen. Kontrollsystemet henter data fra eksisterende og nye vannmålere på vannledningsnettet.

Målinger av vannmengder og trykk fra alle kommuner samles i et lekkasjeanalyse-program sentralt hos Glitrevannverket. Da kan en løpende overvåke vannforbruket i de etablerte forbrukssoner. Tilsvarende oversikt finnes også i hver kommune. Spesielt er nattforbruket av interesse fordi dette som oftest er tilnærmet lik lekkasjetapet.
Systemet viser også aktuelle nøkkeltall fra de ulike sonene. Med utgangspunkt i ledningskartverket, de registrerte forbruksdata og driftskontrollsystemet, etableres det en hydraulisk modell.

Modellen er ”online”, dvs at det fortløpende hentes data fra driftskontrollanleggene. Systemet vil kunne vise status for lekkasje i siste periode (døgn, uke, måned, år). Modellen kan da benyttes til kapasitetsberegninger, hendelsesanalyse og planlegging av tiltak.