VA-GIS

Arbeidet med felles GIS-verktøy for alle kommunene er kommet langt, og det finns etter hvert et bra og oppegående GIS-system som omfatter alle GVD-kommunene. Arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle systemet er pågående aktivitet.

 

Innlogging til VA-GIS-portalen (med passord):

Av andre aktiviteter kan nevnes:
- Overgang fra GAB til Matrikkelen.
- Utvikling av verktøy for avlesning av loggere direkte til GIS via bluetooth.
- Fortsatt arbeid med detaljtegning av Glitrevannverkets nettstasjoner (vannverk, pumpestasjoner, storkummer etc.) Noe arbeid gjenstår ennå, spesielt for stasjoner som ligger i Lier og Asker (tidligere Røyken). Dette arbeidet utføres på oppdrag for Glitrevannverket.
- Etablering av et verktøy for prioritering av soner for lekkasjekontroll.
- Utvikling av et prioriteringsverktøy for fornyelse av vannledninger.

Etablering av hydraulisk modell for vannledningsnettet

De fleste kommuner er ferdige med en første gjennomgang av kartverkene for å heve kvaliteten slik at det er egnet for modellering. Noe arbeid gjenstår for Drammen kommune og Glitrevannverket.

Aktuelt arbeides det nå med å vurdere kartverket fra kommunene og etablere verktøyet for overføring av data fra GIS til modell.