VA-GIS

Arbeidet med felles GIS-verktøy for alle kommunene er kommet langt, og det finns etter hvert et bra og oppegående GIS-system som omfatter alle GVD-kommunene. Arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle systemet er pågående aktivitet.

 

Innlogging til VA-GIS-portalen (med passord):

Arbeidet med dette er kommet langt, og det finns etter hvert et bra og oppegående GIS-system som omfatter alle GVD-kommunene. Arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle systemet er pågående aktivitet.

Av andre aktiviteter kan nevnes:
- Overgang fra GAB til Matrikkelen.
- Utvikling av verktøy for avlesning av loggere direkte til GIS via bluetooth.
- Fortsatt arbeid med detaljtegning av Glitrevannverkets nettstasjoner (vannverk, pumpestasjoner, storkummer etc.) Noe arbeid gjenstår ennå, spesielt for stasjoner som ligger i Lier og Røyken. Dette arbeidet utføres i oppdrag for Glitrevannverket.
- Etablering av et verktøy for prioritering av soner for lekkasjekontroll.
- Utvikling av et prioriteringsverktøy for fornyelse av vannledninger. Verktøyet blev i første omgang anvendt på en pilotsone i Drammen. Dette arbeidet utvides nå til å omfatte flere kommuner. Tore Stockinger fra Lier kommune prosjektleder for deler av dette arbeidet.

Etablering av hydraulisk modell for vannledningsnettet

De fleste kommuner er ferdige med en første gjennomgang av kartverkene for å heve kvaliteten slik at det er egnet for modellering. Noe arbeid gjenstår for Drammen kommune og Glitrevannverket.

Aktuelt arbeides det nå med å vurdere kartverket fra kommunene og etablere verktøyet for overføring av data fra GIS til modell.