Avløpsrensing

Når man skal rense ut forurensningene i avløpsvannet, er det flere måter å gjøre det på. Vi skiller mellom fire hovedtyper av avløpsrensing.

Rensemetoder:

1) Forbehandling
2) Mekanisk rensing
3) Kjemisk rensing
4) Biologisk rensing

Når man skal rense veldig godt, benyttes alle fire metodene. I andre tilfeller brukes de to eller de tre første. GVD kommunene har flere renseanlegg som benytter en eller flere av metodene.

Kontroll av avløpsnettet 

Det er viktig at alt avløpsvannet kommer helt frem til renseanleggene og blir renses tilstrekkelig i forhold til de krav som er satt. Det er et problem at noe avløpsvann kommer på  på avveie enten ved at rør blir feilkoblet, det er lekkasjer eller det er overløp. Overløp skjer når det ikke er plass til alt avløpsvannet for eksempel når rørene er tettet med fett, eller det er mye overvann. Da kommer avløpsvann ut i naturen. Kommunene jobber for at det skal være minst mulig overløpssituasjoner. 

Akutte feil på avløpsnettet (feilkoblinger, lekkasjer, overløp) kan oppdages gjennom henvendelser fra publikum, gjennom kommunens kunnskap om eget avløpsnett eller gjennom systematisk overvåking av vannkvaliteten. Når det oppdages akutte feil på avløpsnettet, vil kommunene som regel rette disse raskt.

 

Private avløpsanlegg

De som ikke kan knytte seg til offentlig avløpssystem må sørge for egen rensing av avløpsvannet. Dette er søknadspliktig og kommunen følger opp at det ikke fører til forurensning. 

For mange av kommunene i GVD samarbeidet er det Tilsynet for små avløpsanlegg som har ansvaret for søknader og oppfølging av private avløpsrenseanlegg. Mer informasjon om Tilsynet.