Avløp

Avløpsvann er et felles ord for alt vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger. Avløpsledningene er rør som er gravd ned i bakken. Vi skiller avløpsvann i spillvann og overvann. Noen rør er bygget for begge typer avløpsvann, men med økte mengder overvann er det større og større behov for å separere de to typene.

 

Spillvann

Spillvann er alt vann som har vært brukt i husholdninger, på sykehus, skoler, hoteller, restauranter, bedrifter, industri, vaskerier og alle andre bygninger.  Alt spillvann skal til renseanlegg og renses på en tilfredsstillende måte. Vannet som kommer ut fra renseanlegget skal ikke forurense resipienten.

Resipienten er bekk, elv, innsjø, fjord eller annen vannkilde som mottar det rensede spillvannet.

Overvann

Overvann er vann som kommer fra regn eller snøsmelting, som renner fra tak, åpne plasser og veier. Det er også grunnvann eller lekkasjer fra drikkevannrør  som lekker inn i avløpsrørene. For å hindre oversvømmelse av kjellere og gater, må ledningsnettet være i stand til å ta unna overvannet.

Det er en utfordring at rent overvann overbelaster renseanleggene. Det er derfor ønskelig at rent overvann separeres ut i egne rør som ledes rett ut i en resipient (vannkilde som mottar vannet).  En av de store utfordringene med klimaendringene er at mengden overvann øker.

Ekstremvær – mer overvann

Vi må vente oss hyppigere episoder med ekstremvær, definert som mer enn 75 mm nedbør pr døgn. Viktigst for avløpsnettet og vannskader er kortvarige nedbørperioder på under 2 timer med helt ekstreme nedbørintensiteter. Situasjoner med ekstremnedbør er en hovedutfordring for avløpshåndteringen i kommunene, både hva angår vannskader, utslipp av forurensinger og overløpsutslipp.