Hva er Godt Vann?

Godt Vann er et unikt samarbeid mellom seks kommuner og Glitrevannverket IKS. Formålet er at samarbeidet skal gi større gjennomføringsevne og måloppnåelse gjennom utvikling og deling av kompetanse og tjenester. Det vil si å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle som er tilknyttet offentlig vann og avløp. Ved å samarbeide får kommunene løst mange oppgaver på en mer effektiv og ressurssparende måte.

Samarbeidet ble etablert i 2007, da som Godt Vann Drammensregionen (GVD),  og har vært gjennom flere strategiperioder frem til i dag. Det ledes av et styre med en representant fra hver av virksomhetene. Det er ulike nettverk og arbeidsgrupper bestående av deltagere fra virksomhetene som følger opp ulike arbeidsområder innen VA.

I tillegg er det en en felles stab på 8 personer som jobber med lekkasjekontroll, VA-GIS, analysering, modellering og en prosjektkoordinator. De har arbeidsplass på Glitrevannverket.

Den viktigste delen av samarbeidet består i lekkasjekontroll gjennom lekkasjesøk, reparasjon, fornying av vannledningsnettet, samt bedre styring av vanntrykket.

GVD symbol

Følgende kommuner deltar i Godt Vann Drammensregionen:


Avtalen om samarbeidet er nedfelt i en avtale som er undertegnet av rådmennene i kommunene og som er bekreftet med en tilleggsavtale ved kommunesammenslåingen i 2020.