Nettverkene

Nettverkene skal være møteplass for ansatte i GVD kommunene som jobber med det samme fagfeltet for å få et større fagmiljø og en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving. 

Nettverkene kan arrangere kurs/seminar og organisere for eksempel felles prosjekt eller felles innkjøp. Det sitter en fra hver kommune i nettverkene og denne personen har også en vara. Begge to får informasjon fra nettverket og begge kan møte om det er ønskelig. For informasjons nettverket se her. 

Sikkerhet og beredskap

Mandat: Planlegge tiltak som vil bidra til å styrke vannberedskapen både internt i VA-sektoren, i kommunen forøvrig og regionalt. Lære av hverandre, utveksle erfaringer og samhandle der det er formålstjenlig Mål: Pådriver for økt krisehåndteringskompetanse innad i virksomhetene, og i kommunene. Og overfor våre samarbeidsaktører regionalt og nasjonalt. Bygge forståelse for sikkerhetskultur og øke beredskapsbevisstheten internt.

VA-norm

Mandat: Bidra til at GVD kommunene i størst mulig grad fortsatt har felles VA-nom. Mål: Ha en oppdatert felles VA-norm med felles ansvar for revidering og oppdatering. Nettverkets deltagere følger med på hva som skjer i bransjen og videreformidler det i gruppa. Deltakelse gir kompetanseheving i nettverket som bringes videre ut i kommunen.

Drift avløp

Mandat: Bidra til erfaringsutveksling for optimalisering av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Herunder både driftsteknisk og administrativt.
Mål: Skape arenaer for tettere samarbeid mellom ansatte på renseanleggene. - Vise hverandre nye løsninger som fungerer, erfaringsutveksling - Oversikt over ansatte kompetanse - Befaring på anleggene, pumpestasjoner Erfaringsutveksling: - Rundt rapportering til fylkesmannen - Avviksrapportering – gode verktøy - FDV - særlig drift og vedlikeholds delen, lageroversikt, Følge opp slamkontrakten Erfaringsutveksling rundt felles innkjøp

Husvannmålere

En arena for utveksling av erfaringer, erfaringsoverføring angående automatisk avlesning av husvannmålere.
Aktiviteter vil foreløpig være: Implementering av nytt vannmålerregime og ny vannmålerleverandør: fjernavlesning og fjernavleste vannmålere. Drift av vannmålerinnstallering- utskifting med mer.
Faglige problemstillinger i forbindelse med installasjon, rørleggerarbeid ved montering og ulike vannmålerrelaterte utfordringer med tanke på kundeforhold.

Aktiv lekkasjekontroll

Mandat: Kontaktutvalg for GVD lekkasjekontrollører og kommunes driftspersonale. Erfaringsutveksling, statusorientering og planlegging. Mål: Bistå til å holde dagens mål for vannforbruk vha. lekkasje-kontroll. Arbeide for bedre soneinndeling ved etablere flere sonemåler og legge til rette for bruk av mobile målere. Vedlikeholde eksisterende målere og ventiler som fungerer som sonedele. Styrke erfaringsutvekslingen og samarbeidet mellom GVD og kommunene.

VA-GIS

Mandat: GVD har arbeidsoppgaver som medfører behov for et felles GIS system for VA. For eksempel oppgaver innen lekkasjekontroll, modellering samt annen analyse, statistikk og rapportering. For å få til dette er det behov for at nettverksgruppen samordner arbeidet, og forsterker kvaliteten på kartverket. Mål: VA-GIS medarbeiderne i kommunene har en spesialkompetanse som ofte ikke kan drøftes internt i kommunen. Nettverket er derfor en viktig plattform for informasjons- og erfaringsutveksling.

Abonnent og gebyrforskrift

Mandat: Nettverkets kjerneområde er å følge opp felles gebyrforskrift og avtalevilkår. Samt oppfølging av Industri påslipps forskriften. Mål: - Erfaringsutveksling med ny felles gebyrforskrift - Erfaringsutveksling med nye felles avtalevilkår - Være en felles stemme mot Norkart (Komtek) med ønsker og krav om forbedringer/utvikling/ kompetansetiltak - Vannmåler logistikk – erfaringsutveksling - Arrangere kurs / seminar innen myndighetslovgivning - Kontakt med Informasjons nettverket angående informasjon til innbyggere. Felles informasjon på nettsiden – bygget på klart språk.

Vannkvalitet

Mandat: Øke kompetansen rundt prøvetaking og bruk av analyseresultater. Sikre god og tilstrekkelig informasjon til abonnentene om vannkvaliteten. Mål: • Utarbeide maler for presentasjoner for å sikre god og tilstrekkelig informasjon til abonnentene om vannkvaliteten • Utarbeide veiledning for utforming av prøvepunkt i henhold til kravene som stilles til utforming av prøvepunkter for drikkevannsprøver i henhold til aktuelle standarder