Du er her: Forsiden | VA-GIS nettverket | Modellering

Modellering

Det er installert et eget dataverktøy (datamaskiner og programvare) for overvåking og analysering av vann-nettet i hver kommune.

Målet med denne del av prosjektet er å etablere et verktøy (GVG – GIS) som skal benyttes til å analysere og karakterisere vannledningsnettets tilstand og funksjon. Et vesentlig tiltak i dette er etablering av en online modell for vannledningsnettet. I sammenheng med lekkasjesøk skal dette verktøyet spesifikt benyttes til å etablere forbrukssoner, holde styr på vannbalanser og identifisere områder med store vanntap. For å oppnå dette skal det utvikles og etableres en datamodell i 3 elementer:

  • Et felles GIS-system for kommunene og Glitrevannverket
  • Et modelleringsverktøy for analyse av nettets hydrauliske tilstand og funksjon
  • Et modelleringsverktøy som kan gi løpende informasjon for utvalgte parametre

GIS-gruppens primære mål er å etablere en felles hydraulisk modell for vannledningsnettet. Gjennom samarbeidet har det dog vist seg at det også finns flere andre relevante oppgaver, som med fordel kan løses i regi av denne arbeidsgruppen.

Felles GIS-verktøy for alle kommunene
Arbeidet med dette er kommet langt, og det finns etter hvert et bra og oppegående GIS-system som omfatter alle GVD-kommunene. Arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle systemet er pågående aktivitet.  

Av andre aktiviteter kan nevnes:

  • Overgang fra GAB til Matrikkelen.
  • Utvikling av verktøy for avlesning av loggere direkte til GIS via bluetooth.
  • Fortsatt arbeid med detaljtegning av Glitrevannverkets nettstasjoner (vannverk, pumpestasjoner, storkummer etc.) Noe arbeid gjenstår ennå, spesielt for stasjoner som ligger i Lier og Røyken. Dette arbeidet utføres i oppdrag for Glitrevannverket.
  • Etablering av et verktøy for prioritering av soner for lekkasjekontroll.
  • Utvikling av et prioriteringsverktøy for fornyelse av vannledninger. Verktøyet blev i første omgang anvendt på en pilotsone i Drammen. Dette arbeidet utvides nå til å omfatte flere kommuner. Tore Stockinger fra Lier kommune prosjektleder for deler av dette arbeidet.

Etablering av hydraulisk modell for vannledningsnettet
De fleste kommuner er ferdige med en første gjennomgang av kartverkene for å heve kvaliteten slik at det er egnet for modellering. Noe arbeid gjenstår for Drammen kommune og Glitrevannverket. Aktuelt arbeides det nå med å vurdere kartverket fra kommunene og etablere verktøyet for overføring av data fra GIS til modell.

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte