Du er her: Om GVD-samarbeidet | Felles hovedplan

Arbeidsgruppemedlemmer:

De følgende utarbeidet "Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010 -2021"

  • Kari Økland, Drammen kommune (leder)
  • Nina Alstad Rukke, Lier kommune
  • Arild D. Moen, Godt Vann Drammensregionen
  • Jarle Skaret, Glitrevannverket
  • René Astad Dupont, Glitrevannverket
  • Christen Ræstad, konsulent

Felles hovedplan for kommunene i Drammensregionen

De ni kommunene i utviklingsprogrammet Godt Vann Drammensregionen har utarbeidet en felles hovedplan for vannforsyning og avløp for perioden 2010-2021.

Planarbeidet ble startet i september 2008 og fullført administrativt i oktober 2009. Underveis i planprosessen har folkevalgte, representanter for brukerinteressene og nasjonale, regionale og lokale myndigheter og fagmiljøer, kommet med verdifulle innspill og bidratt i høringsprosessen. Planen er vedtatt av samtlige ni kommuner.

Last ned hovedplanen.

Kjernen i problemsstillingen i felles hovedplan
Det er spesielt to figurer som illustrerer noe av kjernen i problemstillingen i felles hovedplan. Den første viser ”vann på avveie” i Drammen, den andre viser kilder til forurensing i Lierelva. Begge figurer illustrerer problemstillinger som ser ut til å gjelde for vannproduksjon og forurensingspåvirkning av elver og bekker i alle 9 kommuner.

 

I forurensningsregnskap for Buskerud fra 1998 med tilleggsberegninger for Lier beregnet man at Lierelva totalt fører 11 tonn fosfor og 178 tonn nitrogen årlig. Fordelingen på ulike kilder er vist i figurene.

Figur: Kilder for nitrogen og fosfor fordelt på ulike kilder. Tallene er basert på forurensningsregnskap for Lierelva fra 1998 og tiltaksanalyse for Liervassdraget.


 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte