Du er her: Lekkasjekontroll | Sonevannmålere

Sonevannmålere

Det er fortsatt ikke mulig å utarbeide gode og pålitelige tall for vannforbruket i kommunene, grunnet manglende ferdigstillelse av sonevannmålere. Tall som Glitrevannverket utarbeider for sine eierkommuner viser dog en stigning i vannforbruket, spesielt for Drammens og Liers vedkommende. Der er ingen indikasjon på at dette er særlig annerledes i de øvrige kommuner. Figur 1

Lekkasjesøk virker når vi har overblikk. Figur.2 viser vannforbruket i Sone 3 - Sande kommune. Nedgangen i vannforbruket etter utbedring av en lekkasje er tydelig. Reduksjonen er på 2 liter pr. sekund, hvilket svarte til cirka 20 prosent av nattforbruket i kommunen. De 2 litrene kunne dessverre kun gjenfinnes i det totale nattforbruk for Sande kommune i et par dager. Deretter steg nattforbruket med 1 liter pr. sekund. En forklaring kan være at reparasjonen medfører så mye uro eller økt trykk på nettet at nye lekkasjer oppstår andre steder.

Lekkasjeindikatorer
Beregning av lekkasjeindikatorer er fortsatt beheftet med stor usikkerhet. Basert på observasjon av gjennomsnitt døgnforbruk og minste nattforbruk i slutten av året, er det dog mulig å komme med et grovt estimat av status. Tallene er ikke sammenholdt med tidligere år, da det ikke forligger tall beregnet etter samme metode fra tidligere år.

I dag benytter vi 3 lekkasjeindikatorer:

  • nattforbruk
  • prosent nattforbruk
  • nattforbruk pr. kilometer ledning

Det er grunn til å vurdere flere indikatorer. Røyken og Modum kommer verst ut hvis man ser man på reell mengde og prosent nattforbruk. Vi finner størst lekkasjer i Hurum og Modum hvis vi ser på nattforbruket i forhold til ledningslengde. For Drammen, Lier og Nedre Eiker har vi ikke godt nok beregningsunderlag ennå. 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte