Du er her: Forsiden | Avløp og rensing | Slambehandling

Slambehandling

Dagens organisering av slambehandling i Drammensregionen er et resultat av utvikling over tid og godt samarbeid innad i GVD.

I 1999 behandlet 5 av 9 kommuner slammet sitt selv. I 2014 samarbeider alle 9 kommunene om en felles slamkontrakt som sikrer en effektiv økonomisk og miljømessig håndtering av produktet.

De 11 avløpsrenseanleggene i regionen produserer store mengder avløpsslam. Når slam blir behandlet på en riktig og miljøforsvarlig måte er det en verdifull ressurs. Ferdig behandlet er det et næringsrikt og godt vekstmedium til jordbruk og grøntanlegg. Metangassen som utvikles når slammet råtnes ut kan brukes til energiproduksjon.

GVD samarbeider om felles anbud på transport, behandling og avsetning av avløpsslam. Dette har ført til en felles avtale og etablering av et biogassanlegg på Lindum i Drammen. Biogassanlegget håndterer slammet fra 7 av kommunene og sikrer energigjenvinning av slammet og en effektiv økonomisk og miljømessig håndtering av produktet.

Slammet fra de 2 siste kommunene blir kompostert hos Lindum i Oredalen i Hurum og blir til et næringsrikt og attraktivt jordforbedringsprodukt.

Hva skjer med slammet på Lindum AS

Etter at slammet er avvannet på sentrifuger eller skruepresse på renseanleggene, blir det transportert i lukkede containere til biogassanlegget på Lindum i Drammen. 
Her blir slammet tynnet før det blir hygienisert ved oppvarming til 165 grader celsius og 6 bars trykk. Etter 20 minutter ved denne behandlingen, slippes trykket, og alle celler sprekker. Det kalles termisk hydrolyse. Deretter blir slammet kjølt ned til ca 40 grader før det går inn i reaktortankene. Her arbeider et enormt antall metanproduserende bakterier og omvandler i løpet av ca 25 døgn, om lag halvparten av det organiske innholdet i slammet til biogass. Biogass er en blanding av Metan og kulldioksyd. (CH4 + CO2) . Denne gassen går til et oppgraderingsanlegg hvor vi fjerner CO2 og oppkonsentrerer og komprimerer metan til drivstoffkvalitet. Metanen brukes og selges så som drivstoff til kollektivtransport i Oslo, Akershus og Follo. 

Det andre produktet som lages i biogassanlegget kalles biorest, det ser ut som vanlig slam, men energien er fjernet og massen er hygienisert og stabilisert.  Det blir avvannet på en sentrifuge og etter analyser og godkjenning går den enten til jordforbedringsmiddel i landbruket eller til jordproduksjon til grøntanlegg. 

På denne måten blir både energien og næringsstoffene gjenbrukt. 

Så slam fra avløpsanlegg som i utgangpunktet er et avfallsstoff blir til en kjemperessurs både med produksjon av energi og gode gjødsels- og jordprodukter!

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte