Du er her: Nyheter » 2018 » Januar » Nytt fra GVD

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Nytt fra GVD

11.01.2018

Vi som er ansatt for å jobbe i Godt vann Drammensregionen (GVD) er på en måte kollegaer med alle som jobber med vann- og avløp i kommunene og Iks`ene som er med i samarbeidsprogrammet. Samtidig jobber vi litt på siden. Da er det ikke så greit å holde oversikt over hvem vi er og hva vi driver med. I 2017 fikk vi til og med 2 nye kollegaer og en kollega fikk nye arbeidsoppgaver.

Lekkasjekontroll 

Alle GVD kommunene har som mål å redusere mengden vann på avveier. Ett viktig verktøy for å klare det er en offensiv og effektiv lekkasjekontroll. Det å gå sammen om denne jobben har vært en suksessfaktor i GVD samarbeidet. Denne innsatsen ble forsterket i 2017.

Fra venstre Rune Espedokken, Flemming Larsen, Thorsten Schmidt og Jon Henning Haugnes er våre 4 dyktige lekkasjekontrollører. Flemming og Jon Henning er gamle kjente men Rune og Thorsten begynte i 2017. Lekkasjekontrollørenes jobb er å lytte seg frem til lekkasjer.

Lyst til å vite litt mer hva jobben deres går ut på? Sjekk lekkasjekontroll for dummies

Nettinspektør

Marianne Sjåstad har fått ny tittel og nye arbeidsoppgaver. Tittelen er nettinspektør og i første omgang er det kummer hun skal inspisere. I samarbeid med kommunene blir det lagt opp til et plan for hvilke kummer som skal inspiseres. Både vann- og avløpskummer skal inspiseres.

Inspeksjonen skal ende opp i en klassifisering der det er tatt hensyn til mange parameter. Ulike parameter kan være ulike feil som løs stige, manglende stige, forskyvninger, vann i kum, feil data i kartverket (geografisk feil, egenskaper som er angitt). Registreringene skal inn på kartet og være med å bidra til at kommunene får en bedre oversikt over tilstanden til kummene.

VA-GIS og IKT

Christian Svebakk-Johansen er IKT- og GIS eksperten vår.
Hans hovedoppgave er å vedlikeholde web- og mobiltelefon kart og GIS fagløsninger. Alle kartene er tilgjengelige for ansatte på godtvann.no. Her finner man kart om viser alle GVD kommunenes vann- og avløps ledninger sømløst på et webkart. Dataene hentes fortløpende fra kommunenes Gemeni.

I tillegg til ledningsnettet er det lagt inn flere kartlag som høydekurver, sonekart, lekkasjer, private avløpsanlegg, vannmålere, matrikkeldata med mer. Ut fra dette er det laget egne temakart som for eksempel: slokkevannskart, ledningsprioriterigskart, kart over signalkabler med mer. Christian svarer gjerne på spørsmål angående vann og avløpskart både på web og online.  

I tillegg til arbeidet med VA-GIS for GVD kommunene inngår det mye IKT oppgaver både for Glitrevannverket og GVD kommunene.

TraineeVann

Dlnia Dara Irahim er med i Norsk Vanns trainee ordning og skal være hos oss frem til mars 2018. Så skal hun være trainee i Drammen kommune og så i Viva IKS. I GVD jobber hun med modellering. Det vil si at når kommunene etterspør kapasitetsvurderinger og slokkevannskart nå så er det Dlnia som gjør jobben.  

Lederfunksjon

René A. Dupont leder arbeidet med IKT, VA-GIS, lekkasjekontroll og nettinspeksjon. Både VA-GIS og lekkasjekontroll har egne nettverk i GVD systemet og René leder disse. Han er også ansvarlig for det som skjer av modellering og analyse arbeid. Skjer det noe innen disse fagfeltene nasjonalt eller lokalt er René gjerne involvert med sin fagekspertise.

Programledelse

Ragnhild Leirset administrerer og koordinerer de andre aktivitetene i GVD som ikke faller inn under lekkasje, GIS og IKT. Stillingen omfatter å være sekretær for programstyret i GVD. Ragnhild følger opp nettverkene og sørger for informasjonsflyt mellom nettverkene og programstyret. Hun har ett særlig ansvar for informasjon- og kommunikasjons nettverket med blant annet gjennomføringen av dovett kampanjen. 

I GVD systemet har vi følgende nettverk:

  1.  Informasjon og kommunikasjon  
  2.  Husvannmålere 
  3.  Drift avløpsanlegg 
  4.  Felles avtale- og gebyrforskrift  
  5.  Sikkerhet og beredskap 
  6.  Oppfølging slamavtale 
  7.  Felles VA norm 
  8.  Lekkasjekontroll
  9.  VA-GIS
  10.  Teknologiutvikling – dette er et 2-årig prosjekt i Norsk Vann regi som GVD er involvert i.

Planer for 2018

Lekkasjekontrollørene vil ha fokus på å kvalitetsikre og kontrollere de stasjonære sonevannmålerne. Det er ønskelig å etablere flere forbrukssoner.

I dag er det veldig ulik håndtering og oppfølging av private lekkasjer i kommunene. Vi ønsker å bidra til at det skal bli enklere og mer enhetlige rutine for håndtering av private lekkasjer i kommunene.

Det er i dag igjen egen mal for klassifisering og tilstandsvurdering av kummer i Norge. Grunnlaget for registreringene til Marianne er derfor hentet fra den danske «Brøndmanual» og Norsk vanns rapport «Rørinspeksjon». GVD har spilt inn et prosjektforslag til Norsk Vann der målet blir å lage en nasjonal standard for kumregistreringer.

På datasiden blir 2018 ett spennende år. Det blir en ny webkart portal. Når denne er opp og går blir vårt sømløse VA-kart for hele Drammensregionen enda bedre.  

Intern kommunikasjonen i GVD, både mellom GVD administrasjonen og kommunene og mellom de ulike nettverkene og internt i kommunene, er noe mangelfull. Det er enighet om at GVD er kompetansegivende for alle samarbeidspartene og at en bedre informasjonsflyt vil bidra enda mer til dette. Det er derfor utarbeidet en egen kompetanseplan for GVD og denne vil bli lagt til grunn for arbeidet i nettverkene i 2018. Nettsiden godtvann.no skal fornyes.  

Her holder vi til i Glitrevannverkets lokaler: Dråpen 20, Kobbervikdalen

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte