Du er her: Lekkasjekontroll | Lekkasjesøk

Lekkasjesøk

Aktiv lekkasjesøk er vårt oppsøkende arbeid med å spore eksisterende lekkasjer på nettet. Lekkasjesøk er et skikkelig detektivarbeid, da de fleste lekkasjer aldri viser seg på overflaten. Som oftest vil vannet fra en lekkasje løpe langs vannledningen og bli drenert inn i avløps- eller overvannsnettet.

Det er innstallert et eget modelleringsverktøy for analyse av ledningsnettets tilstand og funksjon. Ledningsnettet deles inn i forbrukssoner for å skape oversikt og for å kunne prioritere områder hvor lekkasjeteamene skal arbeide. En forbrukssone kjennetegnes ved at vannet som føres til eller fra sonen kan måles. For å få til dette, er det bygget cirka 105 vannmålere. 

Informasjonssystem

Sonevannmålerne genererer store datamengder som analyseres i et felles informasjonssystem (VA-GIS system) for hele regionen. Kontrollsystemet henter data fra eksisterende og nye vannmålere på vannledningsnettet.

Målinger av vannmengder og trykk fra alle kommuner samles i et lekkasjeanalyse-program sentralt hos Glitrevannverket. Da kan en løpende overvåke vannforbruket i de etablerte forbrukssoner. Tilsvarende oversikt finnes også i hver kommune. Spesielt er nattforbruket av interesse fordi dette som oftest er tilnærmet lik lekkasjetapet.

Systemet viser også aktuelle nøkkeltall fra de ulike sonene. Med utgangspunkt i ledningskartverket, de registrerte forbruksdata og driftskontrollsystemet, etableres det en hydraulisk modell. Modellen er ”online”, dvs at det fortløpende hentes data fra driftskontrollanleggene. Systemet vil kunne vise status for lekkasje i siste periode (døgn, uke, måned, år). Modellen kan da benyttes til kapasitetsberegninger, hendelsesanalyse og planlegging av tiltak. Les mer om modellering.

Aktivt lekkasjekontroll 

 

Etter å ha identifisert hvilke forbrukssoner som har høyest lekkasjenivå, og hvor gevinsten ved å redusere lekkasjemengden er størst, settes det i gang systematisk leting etter lekkasjer. 

Heretter vil en kunne lokalisere bestemte ledningsstrekk eller mindre områder hvor det finnes lekkasjer. Det startes et detaljert arbeid med ledningssøk, lydmåling på installasjoner og marklytting. På denne måten kan en finne nøyaktig hvor lekkasjen befinner seg.

Lekkasjekontrollørene er utstyrt med hver sin spesialbygde bil som er fylt med avansert lytteutstyr.

Samarbeid gir bedre effekt

Disse oppgavene kan håndteres på et faglig høyt nivå siden ni kommuner samarbeider om lekkasjekontroll og oppbygging av en hydraulisk modell. Flere av kommunene har fra tidligere hatt noe lekkasjekontroll, og noen kommuner har hydrauliske modeller. Men dette krever høy kompetanse og et kontinuerlig utviklingsarbeid, noe som kan være vanskelig for en enkelt kommune alene.

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte