Flom

Med få unntak kan flom vurderes uavhengig av forhold knyttet til ekstremnedbør som overbelaster avløpssystemene. Skadelige flommer gjelder i praksis høy vannstand i Drammensvassdraget og Lierelva, mens de mindre vassdragene i hovedsak ikke er utsatt for flommer som medfører skader på bygninger. Flom i Lierelva innebærer vann utover dyrket mark der utvasking av matjorda og avlingsskader er konsekvensene. Store summer er satt inn i forbygninger langs Lierelva og andre vassdragstiltak som demper flomvirkningene, herunder reduksjon av utvaskingen av matjord.

NVE har laget gode flomkart (Kart 1.5.1 – 1.5.5) som viser hvilke områder som settes under vann ved flommer med ulike gjentaksintervaller. For 200-årsflommen er det dokumentert at hele Mjøndalen er oversvømmt. Nedre Eiker har iverksatt reguleringsplanarbeid med sikte på hvordan en slik flomsituasjon skal møtes, blant annet med tiltak som skjermer områder mot oversvømmelser.

Ved oversvømmelser utsettes avløpssystemet for store utfordringer. Utløp fra kjellere kan føre flomvannet baklengs inn i bygninger. Pumpestasjoner kan stå så lavt at de oversvømmes og blir ubrukelige. Overløpene fører flomvann baklengs inn i hele avløpsnettet.
 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte