Du er her: Om GVD-samarbeidet | Felles vann- og avløpsnorm

Felles normaler for vann- og avløpsutforming (VA-norm)

Hovedtanken bak utvikling av ny felles VA-norm er å høyne kvaliteten på de kommunale VA-anlegg som bygges/saneres.

Dette håper vi å få til ved at VA-normen stiller strenge krav og blir felles for flere kommuner, og dermed enklere å forholde seg til for konsulenter, entreprenører og leverandører. Ny VA-norm blir også lettere tilgjengelig, da den vil ligge på websiden hos hvert enkelt kommune, samt på Norsk Vann sin hjemmeside. Ny felles norm vil kunne medføre en betydelig rasjonaliseringsgevinst når det gjelder oppdatering og vedlikehold av normen for kommunene.

Prosjektet startet i januar 2008, og det forelå høsten 2011 et forslag til felles norm. Forslaget ble godkjent av GVD sitt styre i 2012 og deretter av den enkelte kommune. Normen skal suppleres med lokale bestemmelser og deretter formelt vedtas av alle kommunene og vil bli publisert på Norsk VA-norm. De følgende kommuner har pr juni 2013 vedtatt det felles normforslaget, supplert med lokale løsninger og publisert dette på www.VA-norm.no: Drammen, Hurum, Lier, Sande, Hurum, Modum, Øvre Eiker. Lenke til www.VA-norm.no finner du her.

 Hva står i normen?

1. Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter)
2. Funksjonskrav
3. Prosjektdokumentasjon
4. Grøfter og ledningsutførelse
5. Transportsystem - vannforsyning
6. Transportsystem - spillvann
7. Transportsystem - overvann
8. Transportsystem - avløp felles
Vedleggsliste

 Se  Forslag til VA-norm 

Eksempler:

1. Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter)
Plan- og bygningsloven, Drikkevannsforskriften, Forurensningsloven

2. Funksjonskrav

 • Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at de tilfredsstiller gjeldende tetthetskrav i hele sin planlagte levetid.
 • Anleggene skal bygges og drives slik at kravene i Drikkevannsforskriften tilfredsstilles og slik at vannverkets kunder får NOK vann, GODT vann og SIKKER forsyning.
 • Ledningsnett og installasjoner skal utføres slik at Forurensningslovens krav og gjeldende utslippstillatelser kan oppfylles.

3. Prosjektdokumentasjon
Ved dimensjonering av vann- og avløpsledninger skal det taes hensyn til fremtidig og eksisterende bebyggelse både oppstrøms og nedstrøms.

4. Grøfter og ledningsutførelse
Komprimering utføres i henhold til NS 3458 – normal komprimering, minimum i henhold til produsentens krav.

5. Transportsystem - vannforsyning
Utvendig korrosjonsbeskyttelse: Et metallisk zink- / aluminiumbelegg bestående av 85 % zink og 15 % aluminium, påført varmtflytende etter NS-EN 545, beleggtykkelse min. 400 g/m2. Epoksy påført utenpå zink- / aluminium-belegget etter DIN 30674, beleggtykkelse 100 µm, eller tilsvarende.

6. Transportsystem - spillvann
Krav til pakninger i PP- og PVC-U spillvannsrør er identisk med tilsvarende krav til pakninger i PVC trykkrør. Pakningen skal være av typen ”Powerlock” eller tilsvarende og godkjent i henhold til NS-EN 681-1.

Arbeidsprosess:

 1. Norsk Rørsenter utarbeider forslag til felles VA-norm basert på normene til de 9 GVD-kommunene.
 2. GVD-arbeidsgruppa for Felles VA-norm gjennomgår forslaget
 3. Revidert forslag sendes på lukket høring hos VA-avdelingene i de 9 kommunene
 4. Arbeidsgruppa jobber med gjennomgang av tilbakemeldinger fra lukket høring.
 5. Ny revisjon sendes ut på åpen høring
 6. Arbeidsgruppa vurderer tilbakemeldinger
 7. Prosjektgruppa og Prosjektstyret godkjenner fellesforslaget.
 8. Versjon 1.0 av Felles VA-norm for GVD-kommunene vedtas i den enkelte kommue
 9. Publiseres på www.vanorm.no
   

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte