Du er her: Forsiden | Damsikring

Damsikring

GVD-kommunene har til sammen rundt 70 dammer. Disse er klassifisert etter et system fastsatt av NVE, med en skala fra 0 til 4.  Dammer er i klasse 0 dersom dambrudd får minimale konsekvenser.  Dambrudd i klasse 4 har katastrofale konsekvenser. 

Dameiere er pålagt å ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) som er ansvarlig for at dammene er sikre og oppfyller de krav som er satt til dem. Relevant fagbakgrunn er et krav til personer med slikt ansvar. Glitrevannverket har ansatt en vassdragsteknisk ansvarlig (Elin Hønsi) som leies ut til GVD-kommunene.

Vi utfører tilsyn av dammene alt etter hvilken damklasse de er satt i:

  • Periodisk tilsyn - 1 gang i året. Ved dette tilsynet blir det fastsatt hvilket vedlikehold som bør utførst dette året og om en må fremskynde andre tilsyn
  • Spesielt tilsyn - dersom det er hendelser i vassdraget som f.eks. flom eller ras drar en ut under og etter hendelsen for å fastslå om det er skader på dammen eller omliggende konstruksjoner
  • Hovedtilsyn - Dammer i klasse 2-3-4 skal ha hovedtilsyn hver 5 år. Klasse 0 og 1 skal hovedtilsynet være hvert 7 år. Ved et hovedtilsyn foretar VTA og en ekstern ingeniør med same kompetanse en grundig gjennomgang av hele damkonstruksjonen og ser på tilstanden. En skal også vurdere klassifiseringen av dammen på nytt.
  • Revurdering – Hvert 3 hovedtilsyn skal være en revurdering. Dvs. hver 15 år for klasse 2-3-4 dammer og hvert 21 år for klasse 0-1 dammer. En revurdering er en grundig gjennomgang som skal utføres av ekstern godkjent kompetanse (rådgiver). Hele damkonstruksjonen skal sjekkes opp mot gjeldende regelverk herunder flomberegninger, stabilitet og tilstand. Revurderingen resulterer i en rapport som angir om dammen tilfredsstiller alle krav eller om en må rehablitere den. Revurderingsrapporten skal godkjennes av NVE.
  • Rehabilitering- Mange av dammene våre er gamle og bygget etter andre krav enn de som gjelder i dag. Mange av dem får derfor rehabiliteringskrav etter en revurdering. Det kan være alt fra små tiltak som nye overløp eller reparasjon av luker, til totalrehabilitering.

Dammene som ligger inne under GVD-paraplyen er for hver kommune:

Drammen kommune

• Blektjern
• Frydenbergdammen
Vasshella
Svensedammen
• Svarttjern
• Solbergvann dammen
• Stordammen
• Skapertjern hoveddam
• Skapertjern sidedam
• Skapertjern inntaksdam
Nerdammen
• Mellomdammen sperredam
Myrdammen
• Mellomdammen attholdsdam
Mellomdammen hoveddam
• Konneruddammen
• Klopptjern
• Landfalltjern

Nedre Eiker kommune

• Rørdammen
• Ulevann
• Svarttjern
Nydammen
Nedbergdammen
• Nedre Grytjern
• Lampetjern Øst
Lampetjern nord
Borgetjern
Hagatjern hoveddam
• Hagatjern sperredam
Yttervann
• Øvre Grytjern
Øyvann
Årbogen
• Åsendammen

Svelvik kommune

Ebbestaddammen
• Eikdammen
• Trestiklevatn1
• Trestiklevatn2
Hellumvannet
Kløfta
• Nerdammen hoveddam
• Nerdammen sidedam
• Sankedammen
Solbergdammen
• Mellomdammen hoveddam
• Mellomdammen sidedam2
• Mellomdammen sidedam3

Hurum kommune

• Bjørvassdammen
• Mellomdammen
• Øvre dam

 

Sande kommune

• Kalmovatn attholdsdam
• Kalmovatn hoveddam
• Mølledammen
• Store Øyvann

Røyken kommune

• Rordammen
• Bårdsrudtjern sidedam 1
• Bårdsrudtjern sidedam 2
• Bårsrudtjern hoveddam

Blindevannverket

• Sætervann
• Blindevann

 

Lier kommune

Løken
• Eikdammen
• Eikdammen sidedam
• Garsjø
• Hvalsdammen
• Hvalsdammen sidedam

Øvre Eiker kommune

Svarttjern
Skogsvatn
Kolbrekkvatn
 

Glitrevannverket

Bremsetjern hoveddam
• Bremsetjern sperredam
• Glitredammen
Sætervann
Røysjø
• Nordre Svanevann
Langvann
• Klapperdammen
• Høgfossdammen

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte